श्री तुलसी चालीसा

तुलसी चालीसा

चालीसा

तुलसी चालीसा एक भक्ति गीत है जो तुलसी माता पर आधारित है। तुलसी चालीसा एक लोकप्रिय प्रार्थना है जो 40 छन्दों से बनी है।

॥ दोहा ॥

जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृन्दा गुन खानी ॥

श्री हरि शीश बिरजिनी ,देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृन्दावनी,अब न करहु विलम्ब ॥

॥ चौपाई ॥

धन्य धन्य श्री तलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता ॥

हरि के प्राणहु से तुम प्यारी । हरीहीँ हेतु कीन्हो तप भारी॥

जब प्रसन्न है दर्शन दीन्ह्यो । तब कर जोरी विनय उस कीन्ह्यो ॥

हे भगवन्त कन्त मम होहू । दीन जानी जनि छाडाछोहु ॥

सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी । दीन्हो श्राप कध पर आनी ॥

उस अयोग्य वर मांगन हारी। होहू विटप तुम जड़ तनु धारी ॥

सुनी तुलसी हीँ श्रप्यो तेहिं ठामा । करहु वास तुहूनीचन धामा ॥

दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहू बिहाला ॥

समय पाई व्हौ रौ पाती तोरा । पुजिहौ आस वचन सत मोरा॥

तब गोकुल मह गोप सुदामा । तासु भई तुलसी तूबामा॥

कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक्यो प्रेम लखी नाही ॥

दियो श्राप तुलसिह तत्काला। नर लोकही तुम जन्महु बाला॥

यो गोप वह दानव राजा । शङ्ख चुड नामक शिर ताजा ॥

तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी ॥

अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ। कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ॥

वृन्दा नाम भयो तुलसी को। असुर जलन्धर नाम पति को ॥

करि अति द्वन्द अतुल बलधामा । लीन्हा शंकर से संग्राम॥

जब निज सैन्य सहित शिव हारे । मरही न तब हर हरिही पुकारे॥

पतिव्रता वृन्दा थी नारी। कोऊ न सके पतिहि संहारी॥

तब जलन्धर ही भेष बनाई । वृन्दा ढिग हरि पहुच्यो जाई॥

शिव हित लही करि कपट प्रसंगा । कियो सतीत्व धर्म तोही भंगा ॥

भयो जलन्धर कर संहारा। सुनी उर शोक उपारा ॥

तिही क्षण दियो कपट हरि टारी । लखी वृन्दा दुःख गिरा उचारी ॥

जलन्धर जस हत्यो अभीता। सोई रावन तस हरिही सीता ॥

अस प्रस्तर सम ह्रदय तुम्हारा । धर्म खण्डी मम पतिहि संहारा॥

यही कारण लही श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा॥

सुनी हरि तुरतहि वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे ॥

लख्यो न निज करतूती पति को । छलन चह्यो जब पारवती को ॥

जड़मति तुहु अस हो जड़रूपा। जग मह तुलसी विटप अनूपा॥

धग्व रूप हम शालिग्रामा । नदी गण्डकी बीच ललामा॥

जो तुलसी दल हमही चढ़ इहैं। सब सुख भोगी परम पद पईहै॥

बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा ॥

जो तुलसी दल हरि शिर धारत। सो सहस्त्र घटअमृत डारत॥

तुलसी हरि मन रञ्जनी हारी। रोग दोष दुःख भंजनी हारी॥

प्रेम सहित हरि भजन निरन्तर । तुलसी राधा में नाही अन्तर॥

व्यन्जन हो छप्पनहु प्रकारा । बिनु तुलसी दल न हरीहि प्यारा॥

सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही । लहत मुक्ति जन संशय नाही ॥

कवि सुन्दर इक हरि गुण गावत । तुलसिहि निकट सहसगुण पावत॥

बसत निकट दुर्बासा धामा।जो प्रयास ते पूर्व ललामा॥

पाठ करहि जो नित नर नारी । होही सुख भाषहि त्रिपुरारी॥

॥ दोहा ॥

तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करि पुत्र फल, पावही बन्ध्यहु नारी ॥

सकल दुःख दरिद्र हरि,हार है परम प्रसन्न । आशिय धन जन लड़हि, ग्रह बसही पूर्णा अत्र ॥

लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम।

जेई दल अर्पही तुलसी तह, सहस बसही हरीराम ॥

तुलसी महिमा नाम लख,तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीस रच्यो,जग महं तुलसीदास ॥

Leave a Comment